• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • آموزش 30 نوع کباب ایرانی و بین الملل با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  آموزش 30 نوع کباب ایرانی و بین الملل با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/7/24
  کباب های ملل ایرانی و مدرن در بندرانزلی با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  کباب های ملل ایرانی و مدرن در بندرانزلی با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/5/17
  آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/5/15
  کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد
  کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/4/28
  آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/5/15
  کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد
  کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/4/28
 • آموزش 30 نوع کباب ایرانی و بین الملل با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  آموزش 30 نوع کباب ایرانی و بین الملل با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/7/24
  کباب های ملل ایرانی و مدرن در بندرانزلی با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  کباب های ملل ایرانی و مدرن در بندرانزلی با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/5/17
  آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/5/15
  کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد
  کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/4/28
  آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
  آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/5/15
  کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد
  کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد

  تاریخ شروع: 1398/4/28

مدرسان

اخبار و بلاگ