دوره های آموزشی

آموزش 30 نوع کباب ایرانی و بین الملل با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
آموزش 30 نوع کباب ایرانی و بین الملل با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

تاریخ شروع: 1398/7/24
کباب های ملل ایرانی و مدرن در بندرانزلی با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
کباب های ملل ایرانی و مدرن در بندرانزلی با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

تاریخ شروع: 1398/5/17
آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

تاریخ شروع: 1398/5/15
کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد
کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد

تاریخ شروع: 1398/4/28
آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد
آموزش غذاهای بین الملل (راه اندازی و آموزش انواع غذاهای عربی ، اروپایی و ...) با حضور استاد پیمان فتحی نژاد

تاریخ شروع: 1398/5/15
کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد
کباب های مدرن (ایرانی و عربی) در تهران با حضور استاد فتحی نژاد

تاریخ شروع: 1398/4/28